บริการของเรา

ประเภทของงาน

ปีของงาน

โรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนทิ้ง ของกระบวนการผลิต ปูนซีเมนต์ กำลังการผลิต 32 เมกะวัตต์

: 2009
01/04/09
ผู้ว่าจ้าง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

สถานที่

โรงไฟฟ้าปูนซีเมนต์นครหลวง

ประเภท

โรงไฟฟ้า

ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ

1/4/2552 - 30/12/2552

ขนาด/เนื้อที่โครงการ

-

รายละเอียด

อาคารผลิตไฟฟ้า อาคารระบายความร้อน

อาคารผลิตไอน้ำ อาคารปรับสภาพน้ำ

อาคารน้ำดิบ อื่นๆ 

Relationships with factories and others
Relationships with power plants