บริการของเรา

ประเภทของงาน

ปีของงาน

โรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนทิ้ง ของกระบวนการ ผลิตปูนซีเมนต์

: 2008
10/03/08
ผู้ว่าจ้าง

บริษัท ทีพีไอ โพลีน พาวเวอร์ จำกัด

สถานที่

โรงปูน สระบุรี

ประเภท

โรงไฟฟ้า

ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ

10/3/2008 - 10/6/2009

ขนาด/เนื้อที่โครงการ

-

รายละเอียด

กำลังการผลิต (2x18) 36 เมกะวัตต์

ประกอบด้วย Kiln AQC Boiler 3 Unit, Kiln SP Boiler 3 Unit, Turbine 2 Unit, Cooling Tower, Power House

Relationships with factories and others
Relationships with power plants