บริการของเรา

ประเภทของงาน

ปีของงาน

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 3,4,5

: 2008
28/09/08
ผู้ว่าจ้าง

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

สถานที่

ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประเภท

โรงไฟฟ้า

ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ

28 ก.ย. 2551 – 28 พ.ค. 2552

ขนาด/เนื้อที่โครงการ

-

รายละเอียด

อาคารผลิตพลังงานไฟฟ้า

อาคารระบายความร้อน

อาคารผลิตไอน้ำ 

อาคารปรับสภาพน้ำ

Relationships with factories and others
Relationships with power plants