บริการของเรา

ประเภทของงาน

ปีของงาน

TPI PP 60MW RDF & 30MW WHR POWER PLANT

: 2013
19/09/13
ผู้ว่าจ้าง

บริษัท ทีพีไอ โพลีน พาวเวอร์ จำกัด

สถานที่

บริษัท ทีพีไอ โพลีน พาวเวอร์ จำกัด จังหวัดสระบุรี

ประเภท

โรงไฟฟ้า

ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ

19/9/2556-19/3/2558

ขนาด/เนื้อที่โครงการ

-

รายละเอียด

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า 60 เมกะวัตต์ โดยใช้ RDF เป็นเชื้อเพลิงและเครื่องกำเนิดความร้อน กำลังไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์ สำหรับเป็นแหล่งความร้อนของเตาเผาปูนซีเมนต์ 

Relationships with factories and others
Relationships with power plants